Bestuur en Raad van toezicht

  • De Museumstoomtram is ingericht conform de Governance Code Cultuur en volgt waar mogelijk de aanbevelingen van deze Code op. Hiertoe is een Raad van Toezicht benoemd.

Bestuur
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik wordt geleid door directeur/bestuurder drs. René van den Broeke. Hij wordt bijgestaan door – en is voorzitter van – een Managementteam (MT), verantwoordelijk voor de diverse afdelingen binnen het museum. Dit MT bestaat verder uit ing. Frank van den Broeke, hoofdconservator/manager techniek, en teamleiders drs. Marieke Nauta (compliance), Julia Aker (verkoop) en Jan Maret (tractie en technische exploitatie).

Raad van Toezicht
De voorzitter van de Raad van Toezicht is Roel Beems, de andere leden zijn: Martijn Stam en Niels Bakker. Bestuurlijk is de organisatie ingericht conform de Governance Code Cultuur. Deze code bestaat uit geformuleerde uitgangspunten voor good governance, die van toepassing kunnen zijn op alle culturele instellingen. Hierbij is een Raad van Toezicht (RvT) benoemd en zijn de statuten van de rechtspersonen per 1 januari 2011 aangepast.

De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk en intern toezicht op het bestuur – in de Governance Code Cultuur is dat de Directeur – van de exploitatiemaatschappij (BEM) en de beheerstichtingen van de collectie (SBM) en de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik (SBS). De Raad vormt zelf het bestuur van de SMHM (Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. In deze stichting zijn de certificaten van aandelen van de BEM ondergebracht).
De RvT houdt onder meer integraal toezicht, is sparringpartner voor de directie en werkgever van de directeur. Dit betekent dat de RvT geen begrenzingen kent wat betreft de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt. De RvT staat de bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord.
Besluiten op de volgende gebieden moeten goedgekeurd worden door de RvT:

● Visie en strategisch beleid;
● Jaarlijkse begroting, jaarrekening en financieel jaarverslag;
● Benoemen van de externe accountant;
● Meerjarenbeleidsplan en financiële meerjarenraming;
● Aangaan van financiële verplichtingen boven een vastgesteld bedrag;
● Fusie of verregaande samenwerking met andere rechtspersonen.

De RvT bestaat uit drie leden. De zittingstermijn is drie jaar. Herbenoeming voor een tweede termijn is mogelijk. De leden treden af volgens een rooster van aftreden. Lidmaatschap van de RvT betreft een vrijwilligersfunctie; de leden ontvangen dus geen beloning voor hun werkzaamheden.
De RvT vergadert vijf tot zes keer per jaar, waarvan eenmaal zonder de directeur. Bij deze gelegenheid wordt het eigen functioneren geëvalueerd. De functies, taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik.
Nieuwe benoemingen van leden van de RvT vinden plaats door middel van openbare werving en een benoemingsprocedure op basis van een profielschets. Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging uit het werkgebied en de regio van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en elkaar aanvullende en relevante deskundigheid en ervaring.

De nevenfuncties van de leden van de RvT zijn als volgt:

Roel Beems:

  • Wethouder gemeente Castricum: Financien, Economie & Toerisme, Sport & Gezondheid, Loco-burgemeester
  • Lid algemeen bestuur werkorganisatie Buch
  • Vice voorzitter dagelijks bestuur Cocensus Decentrale Belastingen & Heffingen
  • Lid algemeen bestuur GGD Hollands Midden
  • Lid algemeen bestuur Recreatieschap Alkmaarder & Uitgeestermeergebied
  • Lid algemeen bestuur GR Zaffier
  • DGA Andalime BV

Martijn Stam
• Manager Finance bij Hessing Supervers

Niels Bakker
• Operationeel directeur bij Vroom Funderingstechnieken

Commissie van Advies
Ten aanzien van de specifieke aandachtsgebieden techniek, infrastructuur, veiligheid & exploitatie en collectiebeleid rapporteert een onafhankelijke Commissie van Advies aan de Raad van Toezicht. De leden van deze commissie rapporteren aan de RvT. De samenstelling van de Commissie van Advies en het werkterrein van de leden is als volgt:

M. (Milfred) Hart, exploitatie & spoorwegveiligheid; B. (Ben) Cretier, materieel & werkplaats; Ing. N.J.A. (Nick) van den Hurk, infrastructuur; M. (Michel) Dispa, collectie.