Bestuur

Cultural Governance
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik bestaat uit de B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (BEM) en de beheerstichtingen van de collectie (SBM – tevens donateursorganisatie) en de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik (SBS). De certificaten van aandelen van de BEM zijn ondergebracht in de Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (SMHM). SBM en SBS zijn Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Het bestuur van de Museumstoomtram is ingericht conform de Code Cultural Governance en volgt waar mogelijk de aanbevelingen van deze Code op.

Bestuur
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik wordt geleid door directeur/bestuurder drs. René van den Broeke. Hij wordt bijgestaan door -en is voorzitter van- een Managementteam (MT), verantwoordelijk voor de diverse afdelingen binnen het museum. Dit MT bestaat voorts uit ing. Frank van den Broeke, hoofdconservator/manager techniek, en Gert de Groot, chef exploitatie.

Raad van Toezicht
Bestuurlijk is de organisatie ingericht conform de code Cultural Governance. Deze code bestaat uit geformuleerde uitgangspunten voor good governance, die van toepassing kunnen zijn op alle culturele instellingen. Hierbij is een Raad van Toezicht (RvT) benoemd en zijn de statuten van de rechtspersonen per 1 januari 2011 aangepast. Voorzitter van de RvT is A.J.M. (Bert) Rozemond, en de leden zijn M. (Martijn) Stam en R. (Roel) Beems.

De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk en intern toezicht op het bestuur – in het Cultural Governance is dat de Directeur - van de exploitatiemaatschappij (BEM) en de beheerstichtingen van de collectie (SBM) en de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik (SBS). De Raad vormt zelf het bestuur van de SMHM (Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, in welke stichting de certificaten van aandelen van de BEM zijn ondergebracht).

De taak van de RvT behelst onder meer het houden van integraal toezicht, het zijn van een sparringpartner voor de directie alsmede het werkgeverschap voor de directeur. Dit betekent dat de RvT geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt. De RvT staat de bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord.

Besluiten op de volgende gebieden behoeven goedkeuring  van de RvT:

  • Visie en strategisch beleid;
  • Jaarlijkse  begroting, jaarrekening en financieel jaarverslag;
  • Benoemen van de externe accountant;
  • Meerjarenbeleidsplan en financiële meerjarenraming;
  • Aangaan van financiële verplichtingen boven een vastgesteld bedrag.
  • Fusie of verregaande samenwerking met andere rechtspersonen.

De RvT bestaat momenteel uit 3 leden. De zittingstermijn is 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. De leden treden af volgens een rooster van aftreden. Het betreft een vrijwilligersfunctie, de leden ontvangen derhalve geen beloning voor hun werkzaamheden.

Er wordt 5 tot 6 keer per jaar vergaderd, waarvan eenmaal zonder de directeur, bij welke gelegenheid tevens het eigen functioneren wordt geëvalueerd. De functies, taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik.

Nieuwe benoemingen van leden van de raad vinden plaats door middel van openbare werving en een benoemingsprocedure op basis van een profielschets. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging uit het werkgebied en de regio van de Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik en elkaar aanvullende en relevante deskundigheid en ervaring.

Commissie van Advies
Ten aanzien van de specifieke aandachtsgebieden techniek, infrastructuur en veiligheid & exploitatie rapporteert een onafhankelijke Commissie van Advies aan de Raad van Toezicht. De leden van deze commissie werden aanvankelijk benoemd door de Minister van Verkeer & Waterstaat aan wie zij advies uitbrachten, voortvloeiend uit het Rijkstoezicht op de spoorwegen, maar sedert de privatisering rapporteert deze commissie nu aan de RvT.  De samenstelling van de Commissie van Advies en het werkterrein van de leden is als volgt: F.M. (Frank) van Setten, voorzitter, exploitatie & spoorwegveiligheid;  ir. P. (Paul) Leenders, materieel & werkplaats; ing. N.J.A. (Nick) van den Hurk, infrastructuur.

Algemeen secretaris

Voor de Raad van Toezicht en de Commissie van Advies fungeert mr B. (Bob) Doorewaard Boekhout als secretaris.

Medewerkers
In de organisatie zijn thans zo’n 300 actieve vrijwilligers werkzaam, alsmede 21 fte's aan vaste personeelsleden en enkele seizoenkrachten.